Statut Koła Naukowego Witness

 

działającego przy Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Koło Naukowe Witness, zwane dalej Witness jest jednostką Studenckiego Ruchu Naukowego.
 2. Koło Naukowe Witness działa przy Wydziale Zarządzania pod merytoryczną opieką Akademii Górniczo-Hutniczej.
 3. Głównym celem Koła Naukowego Witness jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim.
 4. Cele wymienione w pkt. 3, będą realizowane poprzez: sesje naukowe; seminaria wewnętrzne i z zaproszonymi Gośćmi; obozy studenckie; warsztaty naukowe; współpracę z podmiotami gospodarczymi.

 

II. Powstanie Koła Naukowego Witness

 

 1. Koło Naukowe Witness powołują członkowie założyciele stanowiący grupę inicjatywną.
 2. Podstawą do rozpoczęcia działalności przez Koło Naukowe Witness jest: deklaracja udziału w pracach Koła przynajmniej 6 studentów; zaakceptowana przez Wydział kandydatura opiekuna naukowego.

 

III. Członkowie Koła Naukowego Witness, prawa i obowiązki

 

 1. Członkiem Koła Naukowego Witness może być każdy student Wydziału Zarządzania AGH, wykazujący zainteresowania naukowe, osiągający pozytywne wyniki w nauce, deklarujący chęć realizacji celów KN Witness oraz aktywnie współpracujący z pozostałymi członkami Koła, uznający statut KN Witness.
 2. Studentów przyjmuje w poczet członków Koła Zarząd, na pisemny wniosek złożony przez studenta.
 3. Członkowie Koła Naukowego Witness mają prawo: aktywnie reprezentować Koło; wybierać i być wybieranym do władz KN Witness; zabierać głos na zebraniach, zgłaszać wnioski i interpelacje; oceniać działalność Zarządu i jego członków; korzystać z preferencji w ubieganiu się o uczestnictwo w różnych formach ruchu naukowego (obozy naukowe, praktyki zagraniczne, indywidualne programy studiowania, warsztaty naukowe); realizować inne uprawnienia przewidziane niniejszym statutem.
 4. Członkowie Koła Naukowego Witness mają obowiązek: wykazywać się pozytywnymi wynikami w nauce; stosować się do postanowień statutu i Władz KN Witness; wykazywać się aktywną pracą w KN Witness; nie mniej niż raz w roku akademickim wykazać się pracą pisemną związaną z tematyką KN Witness.
 5. Członkostwo ustaje przez wykluczenie na mocy uchwały Zarządu Koła Naukowego Witness, przez wystąpienie Studenta z Koła lub z chwilą wygaśnięcia uprawnień studenckich.

 

IV. Władze Koła Naukowego Witness

 

 1. Najwyższą władzą Koła Naukowego Witness jest Walne Zgromadzenie członków.
 2. Członkowie Założyciele mają prawo wykonywania podwójnej liczby głosów.
 3. Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku, jednak nie później niż do 30 listopada. Zarząd Koła Naukowego Witness z inicjatywy własnej (Zwyczajne Walne Zgromadzenie: ZWZCz). W razie potrzeby może być zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (NWZC), które zwołuje Zarząd KN z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek co najmniej dwóch trzecich członków Koła.
 4. Zarząd Koła Naukowego Witness zobowiązany jest ogłosić termin, miejsce i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia co najmniej dwa tygodnie wcześniej, z powiadomieniem Opiekuna Koła.
 5. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie NWZCz, Zgromadzenie zostaje zwołane, z zachowaniem pkt.4, w ciągu najpóźniej czternastu dni kalendarzowych po dacie złożenia wniosku.
 6. Walne Zgromadzenie: przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu i udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi; określa kierunki dalszej działalności Koła (w tym plan działalności na kolejny rok pracy Koła); decyduje o strukturze Koła i Zarządu; uchwala zmiany Statutu Koła.
 7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z zachowaniem pkt. IV.2.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne, jeśli uczestniczy w nim 50% ogólnej liczby członków Koła (z zach. pkt. IV. 2.).
 9. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru spośród siebie Zarządu Koła, którego kadencja trwa jeden rok kalendarzowy, liczony od daty wyboru.
 10. Skład Zarządu Koła regulują postanowienia Statutu Koła.
 11. Zarząd lub Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani podczas kadencji przez Walne Zgromadzenie Członków Koła większością 2/3 głosów członków Koła obecnych na Zgromadzeniu (z zach. pkt. IV.2).
 12. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu Koła, odpowiedzialny za całokształt pracy Koła.
 13. Zarząd Koła odpowiedzialny jest za prowadzenie stosownej dokumentacji i za wszelkie inne materiały lub urządzenia posiadane, bądź użytkowane przez Koło.

 

V. Regulamin wyboru Zarządu Koła Naukowego Witness

 

 1. Zarząd Koła składa się z 3-5 osób wybieranych w ogólnym głosowaniu członków Koła(patrz pkt. IV.2).
 2. Kandydatów do Zarządu proponują członkowie Koła.
 3. Wybory przeprowadza ustępujący Zarząd Koła.
 4. Wybory są tajne.
 5. Kandydat może wycofać się z wyborów bez podania przyczyn.
 6. Prezesa Zarządu wybierają członkowie Zarządu spośród siebie.
 7. Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu Koła przydzielając jego członkom stosowne obowiązki.
 8. Z przeprowadzonych wyborów należy sporządzić protokół.

 

VI. Zarząd Koła Naukowego Witness.

 

 1. Podejmuje decyzje w sprawie bieżącej działalności Koła. W przypadku braku porozumienia pomiędzy członkami Zarządu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, z zachowaniem postanowień pkt.IV.3, IV.4.
 2. Reprezentuje Koło wobec władz Uczelni, Urzędów oraz Instytucji.
 3. Wykonuje plan pracy Koła przyjęty podczas ZWZCz.
 4. Opracowuje i wykonuje budżet Koła.
 5. Zatwierdza składy delegacji na seminaria, sesje naukowe i inne przedsięwzięcia, o których mowa w pkt.I.4.

 

VII. Opiekun Naukowy Koła Witness

 

 1. Opiekuna Naukowego mianuje na wniosek Zarządu Koła i za zgodą zainteresowanego Dziekan Wydziału Zarządzania z uwzględnieniem pkt.X.2.
 2. Opiekun naukowy Koła jest odpowiedzialny przed Władzami Uczelni i Wydziału za działalność merytoryczną Koła Naukowego.
 3. Opiekunem Naukowym Koła może być pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania AGH.
 4. Dziekan Wydziału Zarządzania może odwołać Opiekuna Naukowego z pełnionej funkcji na jego pisemny wniosek.

 

VIII. Opiekun Wspomagający Koła Witness

 

 1. Opiekunów Wspomagających KN powołuje się na wniosek Zarządu Koła i za zgodą zainteresowanych.
 2. Zarząd może odwołać Opiekunów Wspomagających z pełnionej funkcji na ich pisemny wniosek.

 

IX. Fundusze Koła Naukowego Witness

 

 1. Fundusze Koła naukowego stanowią: Składka członkowska ustalana przez WZCz. Darowizny. Środki przekazywane przez organy AGH.

 

X. Postanowienia końcowe

 

 1. Kadencja pierwszego Zarządu Koła (wybranego podczas Zgromadzenia Założycielskiego) upływa 30.11.2011
 2. Pierwszym Opiekunem Naukowym Koła zostaje mgr inż. Kamil Czajka.